Formål og vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningen er stiftet den 24. april 2012 under navnet HjernetumorForeningen.

HjernetumorForeningens hjemsted er formandens adresse.

Vi anvender web-domænet: ”hjernetumorforeningen.dk”.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at

 • patienter med hjernetumorer og deres pårørende får mulighed for at udveksle erfaringer og få støtte fra andre i samme situation
 • patienter og pårørende på foreningens hjemmeside kan finde aktuel viden om sygdommen og dens følger samt finde informationer, der kan lette deres dagligdag
 • sundhedsprofessionelle får en øget forståelse af, hvad det vil sige at leve med en hjernetumor, og hvordan det er at være pårørende til en hjernetumorpatient
 • oplyse befolkningen om, hvad det vil sige at leve med en hjernetumor, og hvordan det er at være pårørende til en hjernetumorpatient
 • få en styrket bevågenhed på forskning og behandling indenfor hjernetumorområdet.

Derfor samarbejder HjernetumorForeningen med Kræftens Bekæmpelse, medicinalindustrien, læger, sygeplejersker, andre sundhedsprofessionelle samt offentlige myndigheder, andre patientforeninger og hjernetumorforeninger fra andre lande samt The International Brain Tumour Alliance, IBTA.

§ 3. Medlemmer

Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem. Der sondres mellem tre medlemstyper:

 • Ordinære medlemmer
 • Husstandsmedlemmer: patienter eller pårørende og alle i deres husstand
 • Støttemedlemmer: alle der ønsker at støtte foreningen uden at være ordinære medlemmer, fx fagpersoner, politikere, firmaer og organisationer.

Ordinære medlemmer og husstandsmedlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges.

Alle medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for aktiviteter og tilbud, der retter sig mod foreningens medlemmer.

§ 4. Kontingent

Til foreningens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der sondres mellem tre kontingentstørrelser, et for ordinære medlemmer, et for husstanden og et for støttemedlemmer. Vedtager generalforsamlingen kontingentforhøjelser, træder disse i kraft ved næste kalenderårs begyndelse. Medlemmer, der ikke betaler kontingent inden betalingsfristens udløb, slettes.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6
 7. Eventuelt

Formanden indkalder via mail HjernetumorForeningens medlemmer til generalforsamling med mindst fire ugers varsel.

Formanden indkalder via mail HjernetumorForeningens medlemmer til generalforsamling med mindst fire ugers varsel. Årsrapport samt regnskab er tilgængelig på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte husstandsmedlemmer og ordinære medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning, hvor der kræves at mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en begrundet dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest tre uger efter kravet er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

I tilfælde af opløsning overgår foreningens formue til Kræftens Bekæmpelse til hjernetumorrelaterede aktiviteter og forskning.

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, hvoraf det tilstræbes, at mindst 2 er patienter.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen således:

 • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige år
 • To bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige år
 • Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen

Genvalg kan finde sted.

Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer i fællesskab.

Bestyrelsen vælger selv, hvorvidt suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, herunder hvordan suppleanternes stemmer fordeles, når de deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen (herunder suppleanter) er tilstede, men det tilstræbes, at der er 7 personer til stede på bestyrelsesmøderne.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året, derudover kan bestyrelsen afholde virtuelle eller telefonmøder efter behov.

Alt foreningsarbejde udført af bestyrelsen incl. suppleanter er ulønnet, men rimelige og dokumenterede udlæg refunderes.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

§ 7. Regioner

Foreningen vil søge at afholde lokale temamøder og oprette netværksgrupper i samtlige regioner i Danmark. Aktiviteterne ledes af en eller flere kontaktpersoner/tovholdere, der refererer til bestyrelsen.

Netværksgrupperne støttes økonomisk af foreningen til udgifter i henhold til foreningens formål, jfr. § 2.

Kontaktpersonerne og tovholderne for netværksgrupperne indbydes hvert år til et møde med foreningens bestyrelse. Foreningen afholder alle udgifter forbundet med møderne.

§ 8. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og er gældende for det kommende kalenderår.

Foreningens midler tilvejebringes bl.a. ved medlemmernes kontingent, tilskud, gaver, arv, bidrag fra fonde, organisationer og offentlige myndigheder.

Kassereren fører foreningens regnskab og formanden medlemsfortegnelsen. Bestyrelsen kan dog vælge at lade bogføringen varetaget af anden person eller virksomhed.

Ved afslutning af hvert regnskabsår forelægges regnskabet for en af bestyrelsen valgt ekstern revisor til påtegning.

Formanden kan give foreningens kasserer fuldmagt til at disponere på bankkonti tilhørende foreningen.

Således vedtaget på:

 • Stiftende generalforsamling den 24.april 2012.
 • Revideret marts 2014 efter Generalforsamling 8. marts 2014
 • Revideret marts 2015 efter Generalforsamling 21. marts 2015
 • Revideret april 2017 efter generalforsamling 29. april
 • Revideret marts 2019 efter generalforsamling 16. marts
 • Revideret september 2020 efter generalforsamling 20. september (på grund af covid-19 restriktioner var der givet dispensation for afholdelse i marts måned)
 • Revideret april 2023 efter generalforsamling 19. april

Download HjernetumorForeningens vedtægter


Forretningsorden

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler og skal godkendes efter hver generalforsamling, når der er indtrådt nye medlemmer af bestyrelsen.

Forretningsorden besluttet på 1. bestyrelsesmøde 2. juni 2012

Senest revideret på bestyrelsesmøde april 2021

Læs HjernetumorForeningens forretningsorden


Bliv medlem af HjernetumorForeningen

Som medlem støtter du foreningens arbejde. Kom og vær med i det givende fællesskab.

Opret medlemskab